Czynności notarialne

Czynności notarialne

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie Notariusz dokonuje czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, a czynności notarialne dokonane przez niego mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

Wśród najczęściej realizowanych czynności znajdują się między innymi:

 • umowy sprzedaży (działek, lokali, spółdzielczych własnościowych praw do lokali),
 • umowy darowizny (działek, lokali, spółdzielczych własnościowych praw do lokali),
 • umowy ustanowienia odrębnej własności lokali,
 • umowy i protokoły spółek,
 • akty poświadczeń dziedziczenia,
 • umowy działu spadku, zniesienia współwłasności nieruchomości oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokalu,
 • oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
 • akty ustanowienia służebności oraz użytkowania,
 • akty poddania się egzekucji,
 • umowy zamiany,
 • umowy o dożywocie,
 • akty ustanowienia hipotek,
 • pełnomocnictwa,
 • umowy majątkowe małżeńskie,
 • umowy podziału majątku wspólnego małżonków,
 • akty ustanowienia fundacji,
 • legalizacje własnoręczności podpisów na okazanych dokumentach,
 • przyjęcia na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
 • sporządzenie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów oraz daty okazania dokumentu.

Skontaktuj się z Kancelarią → Ustalmy szczegóły → Przekaż nam dokumenty (mail, osobiście) → My przygotujemy akt notarialny → Podpisanie aktu notarialnego w ustalonym terminie

Czynność notarialna może być dokonana poza kancelarią notarialną, jeśli przemawia za tym charakter czynności (np. walne zgromadzenie spółki akcyjnej) lub szczególne okoliczności (np. strona czynności nie może być obecna w kancelarii ze względu na podeszły wiek lub chorobę).

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Jeśli stroną czynności notarialnej jest osoba nieposługująca się językiem polskim wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.

Informacje oraz porady związane z czynnościami notarialnymi udzielane są przez notariusza bezpłatnie.